Menu Jar Leto Jeseň Zima Celoročné piesne Informácie Tiráž Hudba letí, hľadá deti...

Hudba letí, hľadá deti...

obrazok-hudbaleti-ucebnica

Hudba letí...
učebnica

obrazok-hudbaleti-zosit

Hudba letí...
pracovný zošit

Dôležité informácie

Jednou z východiskových hudobných činností detí predškolského veku a žiakov primárnej školy sú spevácke činnosti. Preto aj jedným z hlavných cieľov využitia nášho multimediálneho hudobného programu je zvládnutie piesní. Z pohľadu funkcie programu nám ide predovšetkým o vytváranie adekvátnych tónovo-výškových hudobných predstáv a ich následnú spevácku interpretáciu deťmi predškolského a mladšieho školského veku. Na dosiahnutie tohto cieľa sme zamerali aj naše didaktické zámery, ktoré sa v rámci riešenia grantového projektu KEGA č. 018 PU-4/2013 napĺňajú vytvorením tohto multimediálneho didaktického hudobného programu pod názvom HUDBA HROU - PIESNE PRE DETI A CELÚ RODINU.

Multimediálny edukačný program sme pripravili na Katedre hudobnej a výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Tím spoluautorov projektu pod vedením doc. PaedDr. Daniela Šimčíka, PhD. (PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD., Mgr. Martin Dzurilla, PhD., PaedDr. Ľubomír Šimčík, PhD., PaedDr. Monika Kormaníková, Mgr. Tatiana Bachurová, PhD.) sa snažil pripraviť čo najvhodnejšie podmienky na to, aby sa hudobný materiál a jeho interpretačné stvárnenie mohlo dostať k najširším vrstvám obyvateľov a aby sa s ním mohli zaoberať nielen učitelia, vychovávatelia a ich žiaci v edukačných podmienkach materských a základných škôl, ale aj rodičia, starí rodičia či iní záujemcovia, ktorí majú snahu rozvíjať hudobnosť detí predškolského a mladšieho školského veku aj prostredníctvom súčasných moderných technológií výchovy a vzdelávania. Pre čo najlepšiu prístupnosť a možnosť využitia zvolili autori projektu za týmto účelom vytvorenie samostatnej webovej lokality v rámci univerzitnej webovej stránky. Odkaz na túto lokalitu na webovej stránke Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Katedry hudobnej a výtvarnej výchovy, sa javí ako optimálne riešenie (https://hudbahrou.pf.unipo.sk/). Takýmto spôsobom môžu v súčasnosti aj v bližšej či vzdialenejšej budúcnosti vysokoškolskí pedagógovia našej katedry informovať študentov a prostredníctvom tejto webovej stránky aj mnohých učiteľov v praxi o jej najaktuálnejšej obsahovej náplni multimediálneho edukačného programu Hudba hrou - Piesne pre deti a celú rodinu. Cieľom tohto projektu totiž nie je iba jednorazový obsahový produkt (v podobe detských piesní), ale aj priebežné dopĺňanie jeho obsahu o najnovšie multimediálne produkty, ktoré vznikajú na Katedre hudobnej a výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Zámerom riešiteľského tímu projektu KEGA je prispieť k zlepšeniu súčasnej situácie v hudobnej edukácii detí predškolského a mladšieho školského veku, keď mnohí učitelia v pedagogickej praxi zápasia s nedostatkom vhodného, aktuálneho a didakticky primeraného piesňového materiálu. Okrem špecifického zamerania, v ktorom sa riešitelia projektu snažia využiť „bohatý regionálny prameň“ detských ľudových piesní východoslovenského regiónu, v rámci ktorého má svoje pedagogické pôsobenie aj Prešovská univerzita, sa v koncepčnom prístupe objavujú aj doposiaľ menej známe, respektíve úplne nové detské umelé piesne odrážajúce súčasnú realitu života detí vymedzenej vekovej kategórie. Mimoriadnu pozornosť venujú riešitelia projektu tiež inonárodným detským piesňam a piesňam národnostných menšín, ktoré v súčasnej Európskej únii na jednej strane ponúkajú možnosť čo najprirodzenejšieho poznania kultúry iných národov a na druhej strane v tejto ponuke detských piesní národnostných skupín a piesní v nárečiach regiónu východného Slovenska umožňujú výraznú vlastnú identifikáciu a jedinečnosť v širokom rámci európskeho spoločenstva. Všetky ponúkané piesne vytvárajú predovšetkým priestor pre rozšírenie východiskového piesňového materiálu platných učebníc hudobnej výchovy a metodických materiálov pre deti predškolského veku. Z tohto dôvodu sa v ponuke vyskytuje aj viacero interpretačne náročnejších piesní, ktoré sú určené hudobne nadanejším deťom, ktorým sa osobitne venuje pozornosť tak v škole, ako aj v rodine. Možnosť využiť samostatný nahratý inštrumentálny sprievod k piesňam dáva príležitosť na využitie pre spevácke vystúpenia pri rôznych príležitostiach. Svojím prístupom sa riešitelia snažia vyplniť aj pomerne výraznú medzeru v ponuke nových autorských detských piesní.

V ďalšej časti pre prehľadnosť uvádzame základné informácie o hudobnom materiáli a spôsobe jeho prezentácie na samostatnej webovej stránke s názvom: https://hudbahrou.pf.unipo.sk/

Zameranie projektu vychádza z nevyhnutnej potreby aktualizácie a inovácie piesňového materiálu pre školskú hudobnú edukáciu, záujmové hudobné aktivity detí aj rodinnú výchovu detí predškolského a mladšieho školského veku. Výber detských ľudových piesní východoslovenského regiónu, detských umelých piesní a detských autorských piesní členov riešiteľského tímu rešpektuje východiskové kompetencie žiakov a výchovno-vzdelávacie štandardy v hudobnej výchove stanovené Štátnym vzdelávacím programom: ISCED 0, ISCED 1. Riešitelia projektu zahrnuli do zborníka celkom 51 detských piesní.

Jednu zo súčastí zborníka piesní pre deti tvorí zvuková hudobná podoba piesňového materiálu, ktorú tvoria nahrávky všetkých piesní zborníka v dvoch východiskových variantoch:

  1. Ukážkový prednes piesne s aranžovaným hudobným harmonickým sprievodom (piesne sú spevácky interpretované vysokoškolskými študentmi pripravujúcimi sa na učiteľské povolanie a vysokoškolskými učiteľmi z Katedry hudobnej a výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty PU v Prešove) - ukážka speváckej interpretácie má slúžiť ako východiskový prostriedok imitačného intonačno-rytmického nácviku piesne. Samozrejme je vhodné, ak aj učitelia, vychovávatelia či rodičia svojím ukážkovým spevom bez hudobného sprievodu stimulujú postupné hudobno-pamäťové zvládnutie piesne (máme na mysli nácvik po častiach, zdôrazňujeme však, že majú to byť logické časti piesne na základe jej hudobno-formového členenia, resp. členenia na takty, nie na verše, strofy a pod.).
  2. Aranžovaný hudobný harmonický sprievod k piesni bez speváckej interpretácie - vhodný na využitie po zvládnutí konkrétnej piesne deťmi na základe predchádzajúceho nácviku podľa ukážkového prednesu v prvom variante zvukovej nahrávky. K tomuto spôsobu interpretácie piesne môže byť využitý aj notový zápis (ten sa otvorí prekliknutím na ikonku s názvom Noty), pomocou ktorého môže dieťa spresňovať svoje vokálno-intonačné či vokálno-rytmické hudobné predstavy v koordinácii so znejúcim hudobným sprievodom. Notový zápis v tomto prípade slúži ako grafický názor a odporúčame jeho využitie aj u detí, ktoré ešte nepoznajú notové písmo, ale vedia už plynule čítať text. Takto sa prirodzeným a nenásilným spôsobom zoznamujú aj s notovým písmom, ktoré v neskoršom vekovom období budú môcť využívať aj na náročnejšie vokálno-intonačné prístupy na základe vytváraných hudobných predstáv výšky tónov, teda aj na spev podľa notového zápisu.

Piesne sú do zborníka zaraďované s rešpektovaním vekovej primeranosti (prakticky sú piesne určené deťom vo vekovom rozpätí 5 – 11 rokov) a didaktickej zásady „postupnosti - od jednoduchšieho k zložitejšiemu” na základe technickej náročnosti pri ich interpretácii. Zároveň sú všetky piesne zadelené do piatich tematických východiskových skupín:

  • JAR
  • LETO
  • JESEŇ
  • ZIMA
  • CELOROČNÉ

Voľbu ktorejkoľvek z uvádzaných skupín možno realizovať prekliknutím na konkrétnu časť stromu na hlavnej webovej stránke. Prechádzaním myšou (kurzorom) po strome sa v aktuálnom momente objaví aj text pomenúvajúci ročné obdobie, vhodným orientačným navodením môže byť aj farebné zvýraznenie príslušnej časti koruny (kmeňa stromu pri piesňach označených ako CELOROČNÉ) stromu podľa vyššie uvedenej farebnej škály. Toto tematické triedenie do piatich skupín sleduje čo najrýchlejšiu, pohotovú orientáciu učiteľa, vychovávateľa, rodiča v piesňovom materiáli podľa aktuálneho ročného obdobia. Rozhodnutie o výbere konkrétnej piesne môže tak odzrkadľovať aktuálne ročné obdobie, prípadne pohotový výber zo skupiny celoročne aktuálnych piesní.

V každej z týchto vymedzených skupín sú piesne rôznej technickej a prednesovej náročnosti a ako sme už predtým uviedli, sú určené deťom predškolského a mladšieho školského veku vo vekovom rozpätí 5 - 11 rokov. Náročnosť piesne je vyznačená hneď pri názve každej piesne zadelenej do jednej z oblastí: JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA, CELOROČNÉ (a tiež v úvode metodických námetov) tak, že počet hviezdičiek od 1 do 5 ( ★ ) zároveň označuje aj interpretačnú náročnosť tej - ktorej piesne (čím väčší počet hviezdičiek, tým vyššia náročnosť). V tejto súvislosti považuje tím spoluautorov tohto edukačného programu za dôležité znova zdôrazniť, že všetky vybrané piesne majú tvoriť „nadstavbu” k základnému piesňovému materiálu platných učebníc hudobnej výchovy a východiskových didaktických materiálov pre predškolskú hudobnú výchovu. Z tohto dôvodu sa vo výbere častejšie objavujú aj technicky a prednesovo náročnejšie detské piesne. Predpokladáme však, že o interpretáciu takýchto piesní sa budú zaujímať práve tie deti (a ich učitelia, vychovávatelia, rodičia), u ktorých sú prirodzené predpoklady v kvalitných hudobných schopnostiach a spôsobilostiach a v neposlednom rade v ich záujme a potrebnom entuziazme pre takýto druh hudobných činností.

Okrem týchto triedení a podôb ponúkaného piesňového materiálu sú v osobitnom prekliknutí v rámci webovej stránky k dispozícii Metodické námety k piesňam určené na ďalšie sprievodné hudobné aktivity pri ich interpretácii. Didaktické spracovanie metodických poznámok k piesňam zohľadňuje tú skutočnosť, že má byť čo najzrozumiteľnejšie, teda nie je koncipované len pre učiteľov hudobnej výchovy a vychovávateľov, ale aj pre širší okruh možných využívateľov vrátane rodičov a iných rodinných príslušníkov. Metodické námety sú ponúkané k väčšine piesní edukačného hudobného programu v textovom súbore Word s tým úmyslom, že si ich záujemcovia môžu ľubovoľne dopĺňať a upravovať podľa vlastných predstáv a na základe vlastných skúseností s ich využívaním.

Záverom by sme chceli zaželať všetkým tým, ktorí sa rozhodnú využívať hudobný a didaktický materiál zverejnený na našej webovej stránke, aby v účinnej kooperácii s deťmi zažili čo najviac príjemne strávených hudobných chvíľok a radosti.

V Prešove 30. 10. 2015

Tím spoluautorov projektuInštrumentálne sprievody k ľudovým piesňam:
Marián Sirka, Maroš Hafič, Radovan Šašala, Ľubomír Šimčík, Peter Škerlík, Vladimír Žigmund

Klavírne sprievody k detským piesňam:
Daniel Šimčík

Spevácke interpretácie piesní:
Anna Derevjaníková, Miroslava Ištvanová, Erika Kentošová, Slávka Konturová, Zuzana Komová, Monika Kormaníková, Lucia Köverová, Bernadeta Krivá, Mária Kriváková, Michaela Kundrátová, Lýdia Tatárová, Lýdia Luciková, Matúš Maťufka, Eva Ondrejkovičová, Vladimíra Rovňanová, Ľubomír Šimčík, Viktória Úporská

Ilustrácie k detským piesňam:
PaedDr. Tatiana Bachurová, PhD. s tímom študentiek a študentov Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove:
S. Balogová, J. Dzivá Baluchová, L. Ceľuchová, S. Ceľuchová, S. Demjaničová, V. Gaffová, V. Gregová, Ľ. Hasarová, P. Hudáková, M. Hrebíková, Hricišinová, R. Hurková, Z. Ivančová, M. Janičová, A. Jadrníčková, D. Jurašková, P. Karniš, S. Köverová, A. Lastovecká, V. Lengyelová, M. Nadžadyová, M. Nahalková, M. Ondová, A. Onderková, S. Pavliková, M. Sečková, S. Siková, I. Slavkovská, A. Suchanovská, M. Štefaňáková, K. Pavúková, E. Polyáková, M. Raclavská, S. Uličná, A. Zbrehová;
J. Sajko

Tiráž

Piesňový materiál a metodické námety sú výsledkom riešenia vedeckého grantového projektu KEGA č. 018PU-4/2013 na Katedre hudobnej a výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty PU v Prešove

HUDBA HROU - PIESNE PRE DETI A CELÚ RODINU

© Editor: doc. PaedDr. Daniel Šimčík, PhD.
© Autori: doc. PaedDr. Daniel Šimčík, PhD.
PaedDr. Ľubomír Šimčík, PhD.
Mgr. Martin Dzurilla, PhD.
PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.
PaedDr. Monika Kormaníková
Recenzenti: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.,
PaedDr. Jana Hudáková, PhD.
© Ilustrácie: PaedDr. Tatiana Bachurová, PhD.
Editácia textu a notového materiálu: Mgr. Martin Dzurilla, PhD.
© Hudobné aranžmány: Mgr. Martin Šimčík, PhD.,
Mgr. Martin Dzurilla, PhD.
PaedDr. Ľubomír Šimčík, PhD.
Maroš Hafič
Mix a mastering: EUROPOLIS KOLLEGIUM, o.z.
Mgr. Vladimír Žigmund
Mgr. Vladimír Fedorko, PhD.
Mgr. Radovan Šašala
© Webdesign: Peter Holdok
© Vydavateľ: Prešovská univerzita v Prešove,
Pedagogická fakulta